Logo Laag 1_250pix

Feedback cyclus & salaris

Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek noemen we ook wel een FG. Dit vindt minimaal 1 keer per jaar plaats met jouw direct leidinggevende. Tijdens dit gesprek wordt jouw functioneren besproken en doelstellingen/afspraken gemaakt waar nodig. Ook krijg je zelf de gelegenheid om zaken rondom je functioneren en werkplek te bespreken. Loop je tegen dingen aan tijdens je werk, wacht dan vooral niet tot het FG, maar bespreek problemen gelijk met je leidinggevende. Hij of zij kan hier dan actie op ondernemen. Waar nodig worden doelstellingen en/of afspraken gemaakt.

Vanuit de backoffice ontvang je per mail een uitnodiging voor het gesprek, waarbij het FG formulier is toegevoegd. Deze vul je in en stuur je door aan je leidinggevende om hem verder in te vullen. De invulling wordt tijdens het gesprek besproken. Het FG formulier wordt digitaal in jouw personeelsdossier opgenomen en jij ontvangt ook een digitaal ingevuld exemplaar.

Beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek noemen we ook wel een BO. Dit gesprek vindt ook één keer per jaar plaats, aan het einde van het jaar. Tijdens dit gesprek wordt je beoordeeld op de eisen van je functieomschrijving en de bijbehorende competenties. Jij en je leidinggevende bespreken jouw functioneren en eventueel of je doelen, die je samen hebt opgesteld, ook hebt bereikt. Tevens wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een prestatieverhoging. Wordt jouw functioneren goed beoordeeld, dan heb je recht op een prestatieverhoging van bijvoorbeeld 2%. Deze verhoging wordt berekend over het loon per 31 december van het voorafgaande jaar. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een prestatieverhoging is dat je een heel kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) in dezelfde bedrijfsfunctie en bij dezelfde werkgever in dienst bent en dat je het eindloon van je functie nog niet bereikt hebt.

De uitkomst van de beoordeling wordt uitgedrukt in een beoordelingsscore, die varieert van 1 t/m 5.

  1. = functioneert niet volgens de gestelde eisen
  2. = functioneert niet geheel volgens de gestelde eisen
  3. = functioneert volgens de gestelde eisen
  4. = functioneert boven de gestelde eisen
  5. = functioneert ruim boven de gestelde eisen

Je gemiddelde bereken je door alle gescoorde punten bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal beoordelingscriteria.

ScoreBeoordelingVerhoging
0,00 – 1,75Functioneert niet volgens de gestelde eisen0%
1,76 – 2,75Functioneert niet geheel volgens gestelde eisen0,5%
2,76 – 3,75Functioneert volgens gestelde eisen1%
3,76 – 4,75Functioneert boven gestelde eisen2%
4,76 – 5Functioneert ruim boven gestelde eisen2,5%

Stel dat je op je beoordeling 31 punten hebt gescoord op 10 beoordelingscriteria in totaal. Dan deel je dus 31 punten door 10 en is je score 3,1. Volgens de tabel heb je dan dus recht op 1% verhoging.

Salaris

We bepalen de salaris hoogte aan de hand van de functie, ervaring en opleiding. Hierbij gelden de lonen uit de Horeca cao als uitgangspunt. De salarisperiode bestaat uit 4 weken. Je krijgt dus 13 keer per jaar uitbetaald per jaar. Het salaris wordt uiterlijk één week na het einde van een 4-weken periode aan je overgemaakt. Er worden geen voorschotten gegeven op het uit te betalen loon.

Onze personeelsadministratie is digitaal. Iedere periode ontvang je een salarisstrook waarop het salaris staat gespecificeerd, zoals het brutosalaris, de wettelijke belastingen en de verschuldigde sociale premies. Je download je salarisstrook via www.werknemerloket.nl via een persoonlijke inlog en wachtwoord die je van Backoffice ontvangt via de mail. Ook de handleiding voor werknemerloket.nl ontvang je via de mail.

Onkostenvergoeding/declaraties

We vergoeden gemaakte kosten voor zakelijke doeleinden als deze in overleg met de  leidinggevende zijn gemaakt. Bewaar de originele rekeningen of bonnetjes met daarop een datum, het totaalbedrag, de BTW en een omschrijving van de kosten. Voeg de rekening/bon toe aan het declaratieformulier die je kunt opvragen en inleveren bij de Backoffice. Alle formulieren die uiterlijk op de woensdag van de vierde week van een periode binnen zijn, worden nog in diezelfde salarisperiode verwerkt.

Reiskostenvergoeding

Gioia hanteert een reiskostenvergoedingsregeling conform de regels van de belastingwetgeving. Reiskosten worden alleen toegekend op daadwerkelijk gewerkte dagen.Voor het woon-werkverkeer ontvangt de werknemer een tegemoetkoming in de reiskosten op basis van de navolgende tabel:

Reisafstand woning-werk-woning meer dan t/mBelastingvrij gedeelte vergoeding bij reizen op 1 dag per weekBelastingvrij gedeelte vergoeding bij reizen op 2 dagen per weekBelastingvrij gedeelte vergoeding bij reizen op 3 dagen per weekBelastingvrij gedeelte vergoeding bij reizen op 4 dagen of meer per week
0  –  20 km€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
20 –  30 km€ 3,75€ 7,50€ 11,25€ 15,00
30 –  40 km€ 5,25€ 10,50€ 15,75€ 21,00
40 km of meer€ 7,50€ 15,00€ 22,50€ 30,00

De afstand woning-werk-woning dient gemeten te worden langs de meest gebruikelijke of snelste weg. Uitgangspunt bij de berekening van de reiskostenvergoeding is het aantal kilometers enkele reis. De door de werkgever gehanteerde uitkomst van de internetsite “Routenet” is maatgevend. Indien je op één dag op twee locaties werkt, worden reiskosten toegekend gerekend vanaf het verste object. De reisafstand tussen de objecten mag gedeclareerd worden, echter alleen middels het declaratieformulier à € 0,19 cent per kilometer. In afwijking van het bovenstaande zal de werkgever, indien de werknemer voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer, de werknemer de werkelijke reiskosten openbaar vervoer 2e klas vergoeden. Werknemer dient te reizen op de meest voordelige manier. De vergoeding geldt uitsluitend voor de dagen dat er daadwerkelijk gewerkt is.

Indien medewerker reist op basis van een abonnement, worden maximaal de kosten van dit abonnement vergoedt. De vergoeding kosten openbaar vervoer vindt plaats in de loonperiode (4-wekenperiode) dat werkgever het daartoe bestemde declaratieformulier met daarbij de originele vervoersbewijzen heeft ontvangen van werknemer. Voor het declareren van reiskosten openbaar vervoer op gewerkte dagen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een OV-chipkaart, zal een reis- en transactieoverzicht aan het declaratieformulier per loonperiode moeten worden toegevoegd. Declaratieformulieren zónder reis-en transactieoverzichten (of originele vervoersbewijzen) kunnen niet in behandeling worden genomen.

Indien de werknemer op eigen initiatief en zonder toestemming van de werkgever gaat verhuizen naar een andere woonplaats dan hij woonde tijdens het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever niet verplicht zijn het meerdere aan reiskostenvergoeding uit te betalen. De hoogte van de reiskostenvergoeding zal telkens worden vastgesteld vanuit de oude woonplaats van de werknemer, conform de regels van de belastingwetgeving. Op enig moment dat de werkgever dit bedrijfseconomisch noodzakelijk acht, kan de werkgever alsnog bepalen dat de nieuwe woonplaats als uitgangspunt voor de reiskostenvergoeding zal gelden. Indien de woon-werkafstand bij verhuizing korter wordt zal de  reiskostenvergoeding telkens worden vastgesteld vanuit de nieuwe woonplaats van de werknemer.

terug naar Home