Logo Laag 1_250pix

uitleg aanstellingsdocumenten

Voorbereiding: uitleg aanstellingsdocumenten

Bij indiensttreding zullen we je eerst vragen de volgende gegevens te verstrekken:

  • Volledige naam en adresgegevens
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) voor- en achterzijde
  • Burger Service Nummer
  • Verklaring uitkering: vul dit formulier in als je een uitkering hebt tijdens indiensttreding
  • Indien van toepassing: verklaring van goed gedrag (VOG). Dit is een verklaring die te verkrijgen is bij de Gemeente, afdeling burgerzaken, in je woonplaats. Indien dit van toepassing is, ontvang je van Gioia een VOG-formulier en worden de kosten achteraf door Gioia vergoed.

We willen je graag vragen om bij verhuizingen of verandering van burgerlijke staat dit tijdig door te geven aan de backoffice. We moeten namelijk altijd beschikken over de juiste gegevens voor de personeels- en salarisadministratie.

Toelichting arbeidsovereenkomst

Bij indiensttreding wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Afhankelijk van je beschikbaarheid en flexibiliteit is er één van de onderstaande contracten met je afgesloten:

  • Arbeidsovereenkomst Invalkracht

In de CAO Horeca staat uitgebreid een toelicht over invalwerkzaamheden, ofwel ingezet worden als oproepkracht. Hier staat onder andere in: Het aantal overeengekomen arbeidsuren bedraagt ten minste 156 uren 100. over elke 12 maanden; De werknemer is verplicht aan een oproep gevolg te geven. Er is slechts op incidentele basis werk voorhanden. De werknemer heeft om die reden in ieder geval het eerste half jaar geen recht op loon wanneer er geen werk is (artikel BW 7.628 lid 5). Bij cao is bepaald dat er ook na dat eerste half jaar geen recht op loon is wanneer er geen werk is.

  • De min/max-overeenkomst

Bij Gioia wordt grotendeels gewerkt met min/max-overeenkomsten. Dit houdt in dat er in de arbeidsovereenkomst met de medewerker wordt overeengekomen voor hoeveel uur de medewerker minimaal en maximaal per periode van vier weken beschikbaar is voor Gioia. Deze flexibiliteit is ingebouwd vanwege de continuïteit die Gioia wil waarborgen, bijvoorbeeld bij het vervangen van collega’s bij ziekte, vakantie etc.

Minimum uren
De minimum uren zijn gegarandeerde uren. Als Gioia je onverhoopt in een periode niet voor de afgesproken minimum uren kan inplannen, dan krijg je toch het minimum aantal uren uitbetaald (de niet gewerkte, maar wel uitbetaalde uren noemen we leegloopuren). Er bestaat echter ook een werkverplichting voor de overeengekomen minimum uren. Indien je wordt ingeroosterd of opgeroepen voor een dienst, ben je verplicht aan deze oproep gehoor te geven.

Maximale uren
Gioia heeft het recht om je, tot aan het in de arbeidsovereenkomst vermelde aantal maximum uren, voor werkzaamheden op te roepen indien en voor zover daaraan in het bedrijf behoefte bestaat. Je bent gehouden gehoor te geven aan de oproep door of namens Gioia. Het kan voorkomen dat door omstandigheden aan je gevraagd wordt om meer te werken dan het aantal afgesproken maximum uren, maar wij zullen je dit niet verplichten.

  • De standaard arbeidsduur

Bij een standaard arbeidsduur, is er sprake van een vast aantal uren per week. De werktijden en dagen worden altijd in overleg bepaald.

CAO

De CAO (van Koninklijke Horeca Nederland) die verbonden is met je arbeidsovereenkomst vind je hier. 

Toelichting loonheffingskorting

Loonheffingskorting is een korting die werkgevers mogen toepassen bij de verplichte inhouding van belasting en premie over je salaris. Eerst wordt de loonheffingskorting van je bruto salaris afgetrokken en pas dan worden er belasting en premies over het salaris ingehouden. Indien je op de opgaaf loonheffing aankruist dat je werkgever de loonheffing moet toepassen, wordt deze vanaf de eerste salarisbetaling automatisch toegepast. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Als je nog een andere werkgever hebt, of naast je werk een uitkering ontvangt, waarbij de loonheffingskorting al wordt toegepast, dan moet je op het formulier aankruisen dat de werkgever de loonheffingskorting niet moet toepassen. Anders krijg je teveel korting en moet je dit achteraf weer via de belasting terugbetalen. De algemene regel is dat je bij de werkgever waar je het meeste verdient de loonheffingskorting laat toepassen. Als je de opgaaf loonheffing niet (volledig) invult, is Gioia verplicht als werkgever 52% loonbelasting/premie volksverzekering in te houden (het hoogste belastingtarief).

Voor meer informatie kijk je op: www.belastingdienst.nl/loonheffinge.

terug naar Home